วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางวัลลีย์ อมรพล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง มอบหมายให้ นางสาวธนาวดี  ค้ำชู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายยุทธจักร วงษ์วัฒนะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านปัญหาการผลิตมันสำปะหลัง พร้อมทั้งแจกจ่ายพันธุ์มันสำปะหลังระยอง 15 ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ หมู่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยร่วมบรูณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ประมง ชลประทาน ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย ส่งเสริมการเกษตร สาธารณสุข มีกิจกรรมสาธิต และจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตร และวิสาหกิจชุมชน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์  เป็นประธานเปิดงาน

You missed