ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดย นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดย นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และนางสาวระพีพันธุ์ ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3

ปิดความเห็น บน วันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และนางสาวระพีพันธุ์ ชั่งใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3

วันที่ 25 เมษายน 2565 ดร.อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และ นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพณและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 25 เมษายน 2565 ดร.อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และ นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพณและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดย นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงชุมพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 12 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดย นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมหลวงชุมพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

สื่อออนไลน์

รายการก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน อ้อยพันธุ์อู่ทอง 15