ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับเศรษฐกิจพอเพียง และการทำปุ๋ยพีจีพีอาร์และการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และการลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี ให้กับประธานศูนย์เครือข่ายศพก. จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 5 เมษายน 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับเศรษฐกิจพอเพียง และการทำปุ๋ยพีจีพีอาร์และการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช และการลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี ให้กับประธานศูนย์เครือข่ายศพก. จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และ นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ในการศึกษาดูงานและติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer) ณ วิสาหกิจชุมชน สวนกล้วยอู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และ นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ในการศึกษาดูงานและติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer) ณ วิสาหกิจชุมชน สวนกล้วยอู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดย นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐาน GAP พืช และการใช้ปุ๋ยเคมี โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ปี 2564 ณ ห้องขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดย นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐาน GAP พืช และการใช้ปุ๋ยเคมี โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ปี 2564 ณ ห้องขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยนำนิทรรศการเรื่อง พันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร ศัตรูอ้อย และแจกแผ่นพับองค์ความรู้ เช่น พันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในอ้อย ด้วงหนวดยาวอ้อย พร้อมแจกกล้าผัก แหนแดง มี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ปิดความเห็น บน วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยนำนิทรรศการเรื่อง พันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร ศัตรูอ้อย และแจกแผ่นพับองค์ความรู้ เช่น พันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในอ้อย ด้วงหนวดยาวอ้อย พร้อมแจกกล้าผัก แหนแดง มี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สื่อออนไลน์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เรื่อง “การจัดการใบและเศษซากอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยสด” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการใบและเศษซากอ้อยหลังเก็บเกี่ยวอ้อยสดและก่อนเตรียมดินปลูกอ้อย ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (ข่าว NBT)

รายการก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตร ตอน อ้อยพันธุ์อู่ทอง 15