Month: มีนาคม 2567

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Lorem ipsum dolor si

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ร่วมกับ สิงห์ปาร์ค เชียงราย หารือเรื่องการขยายพันธุ์ชาแม่จอนหลวงเบอร์ 3 #MCL3 ชาพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชา ปลูกทดแทนชาพันธุ์เดิม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืชเป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรร่วมกัน ในเรื่อง ยกระดับอัตลักษณ์กาแฟไทยด้วยนวัตกรรมกาแฟ

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ศพก.แม่แจ่ม ประจำปี 2567

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วยข้าราชการ ศกล.ชม. เข้าร่วมต้อนรับ นางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ และคณะทำงานกลุ่มติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ ศกล.ชม.

วันที่ 17 มีนาคม  25

Read More