Month: เมษายน 2567

ข่าวกิจกรรม

ดร.ศิรากานต์ ขยันการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาพันธุ์มันฝรั่งของประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Online

วันที่ 26 เมษายน 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 เมษายน 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าติดตามงานวิจัยเปรียบเทียบสายต้นมะแขว่นที่เหมาะสมในการผลิตเชิงการค้าและได้ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะแขว่นเกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรมะแขว่น

ันที่ 24 เมษายน 2567

Read More
ข่าวกิจกรรม

นางสาวกันต์ณิฐา ปิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย คณะทำงาน มะคาเดเมีย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3

วันที่ 25 เมษายน 256

Read More