Month: พฤษภาคม 2567

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ศกล.ชม. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน”

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นำคณะนักวิชาการเกษตร เข้าพื้นที่ บ้านตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด เพื่

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

นางสาวนริศรา สุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวศิริภรณ์ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานด้านกาแฟของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเตรียมการต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

วันที่ 18-19 พฤษภาคม

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 3 กิจกรรม ได้

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และคณะทำงานเข้าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ เกษตรอำเภอแม่แจ่มและ สวพส. ในการประสานกลุ่มเกษตรกรใน อำเภอแม่แจ่ม ในการสำรวจพื้นที่ที่จะขยายผลในการนำพืชกาแฟ มะคาเดเมียและมะแขว่นขยายผลปลูกทดแทนข้าวโพดและลดการเผาภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read More