Day: 09/05/2567

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 3 กิจกรรม ได้

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และคณะทำงานเข้าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ เกษตรอำเภอแม่แจ่มและ สวพส. ในการประสานกลุ่มเกษตรกรใน อำเภอแม่แจ่ม ในการสำรวจพื้นที่ที่จะขยายผลในการนำพืชกาแฟ มะคาเดเมียและมะแขว่นขยายผลปลูกทดแทนข้าวโพดและลดการเผาภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะนักวิจัย ศกล.ชม. เข้าพื้นที่ดูงานด้านการผลิตมะเขือเทศรับประทานผลสด โดยมีเกษตรอำเภอแม่แจ่ม และนายสมชาย ยังสันติวงษ์ ผู้ผลิตและผู้รวบรวมผลผลิตรายใหญ่ ณ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำนวย อรรถลังรอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผัก สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะนักวิจัย ศกล.ชม. เข้าพื้นที่และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางการวิจัยและแก้ไขปัญหาการผลิตมันฝรั่งรับประทานสด ณ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read More