ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 3 กิจกรรม ได้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใน 3 กิจกรรม ได้แก่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการจัดการพืชระบบ GAP และการตัดแต่งลำไย การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์และการผลิตพืชเศรษฐกิจ  และการผลิตพันธุ์พืชเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่