ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และคณะทำงานเข้าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ เกษตรอำเภอแม่แจ่มและ สวพส. ในการประสานกลุ่มเกษตรกรใน อำเภอแม่แจ่ม ในการสำรวจพื้นที่ที่จะขยายผลในการนำพืชกาแฟ มะคาเดเมียและมะแขว่นขยายผลปลูกทดแทนข้าวโพดและลดการเผาภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และคณะทำงานเข้าพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ เกษตรอำเภอแม่แจ่มและ สวพส. ในการประสานกลุ่มเกษตรกรใน อำเภอแม่แจ่ม ในการสำรวจพื้นที่ที่จะขยายผลในการนำพืชกาแฟ มะคาเดเมียและมะแขว่นขยายผลปลูกทดแทนข้าวโพดและลดการเผาภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่ ทั้งนี้พิจารณาจากพื้นที่เป้าหมายของหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ความพร้อมของเกษตรกร และการมีแหล่งน้ำของพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน