Day: 07/05/2567

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ นายกิตติ์พิพัชญ์ ศรีวิชัย เจ้าพนักงานการปฎิบัติงาน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในการเข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ราย

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ศกล.ชม. เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2567 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 4 พฤษภาคม 256

Read More