Day: 03/05/2567

ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และนายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าติดตามและสำรวจการผลิตพืชในพื้นที่ สภาพแหล่งน้ำในการผลิต และประสานงานผู้นำชุมชน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมสื่อมวลชลสัญจร โครงการจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำสาธิต จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 เมษายน &#8

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีจากงานวิจัยบนพื้นที่สูง” กับ สวพส. เพื่อเตรียมการดำเนินงานวิจัยขยายผลภายใต้งบวิจัย จาก สวก. ปี 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read More