ข่าวกิจกรรม

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย ปีงบประมาณ 2563” หัวข้อ “การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ” ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.เขาค้อ และ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุเมธ  พากเพียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้รับเชิญจาก ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย ปีงบประมาณ 2563” หัวข้อ “การป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ” ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.เขาค้อ และ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ณ ไร่กาแฟจ่านรินทร์เขาค้อ ต.ริมสีม่วง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 50 คน