ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิกา สู่การพัฒนากาแฟพรีเมียม จังหวัดเชียงใหม่”

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิกา สู่การพัฒนากาแฟพรีเมียม จังหวัดเชียงใหม่” สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ สมัครเข้ารับการอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งวัน (จำนวน 40 ท่าน)
นางสาวศิริภรณ์ จรินทร
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
โทรศัพท์053-114133-36 , 081 3876135 โทรสาร 053-114072
E-mail: royala@doa.in.th , Eve_jarintorn@hotmail.com