ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟของผู้เข้าประกวดงาน”สุดยอดกาแฟไทย 2564 – Thai Coffee Excellence 2021″ ณ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 14-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟของผู้เข้าประกวดงาน”สุดยอดกาแฟไทย 2564 – Thai Coffee Excellence 2021″ ณ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ โดยมีเกษตรกรส่งเมล็ดกาแฟประกวดรวม 139 ราย เมล็ดกาแฟ 186 ตัวอย่าง