ข่าวกิจกรรม

คณะทำงานศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ร่วมปฎิบัติงาน “Thai Coffee Excellent 2023”

วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ร่วมปฎิบัติงาน “Thai Coffee Excellent 2023” ซึ่งเป็นการประกวดกาแฟไทยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในประเทศไทยที่ผลิตกาแฟคุณภาพดีให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล โดยเน้นความยั่งยืนในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Sustainable Coffee Production) เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ของกาแฟไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก กิจกรรมแรกของงานประกวดคือการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (Physical Grading) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์กายภาพเมล็ดกาแฟ (Green Grading) เป็นกระบวนการสำคัญในการประเมินคุณภาพของกาแฟจากแปลงปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมการประกวด และระหว่างวันที่ 21- 30 กรกฎาคม 2566 จะมีขั้นตอนการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสและการชิมกาแฟ (Cupping) ที่เข้าร่วมการประกวด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟและคณะกรรมการที่มีความชำนาญในการประเมินคุณภาพกาแฟเป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่