21 มิถุนายน 2024

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2521 เริ่มตั้งหน่วยวิจัยทางด้านวิชาการเกษตร – กรมวิซาการเกษตร ที่บริเวณเรือนร่มเกล้าซึ่งใช้เป็นสถานที่รับเสด็จพระราชคำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ปี พ.ศ.2524  ย้ายหน่วยมาตั้งที่บ้านสะเดาะพง ฐานกุหลาบแดง จัดทำแปลงทดลองซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ก็ยังเป็นของกรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ.2525 ย้ายมาตั้งสถานีที่บ้านเสลี่ยงแห้ง มีแหล่งน้ำ และมีที่ดินประมาณ 2 ,000 ไรแต่ต่อมาถูกสวนสัตว์เปิดเขาค้อกันพื้นที่ออกไปเหลือเท่าที่มีปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2525 ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพภาคที่ 3  สร้างบ้านพักขนาด 2 ชั้น8  ห้องนอน

ปี พ.ศ.2525  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จพระราชดำเนินมาตรวจยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์

ปี พ.ศ.2525 สมด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาตรวจเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์

ปี พ.ศ.2526 กรมวิขการเกษตร ได้มาจัดประขุม อกพ. กรมฯ ที่บริเวณหน้าสถานีฯปัจจุบันโดยกางเต้นท์เพื่อประชุม

ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพภาคที่ ๓ สร้างอาคารที่ทำการขนาด  6 x 8 เมตร 1 หลัง

ปี พ.ศ.2526 วันที่ 22  ธันวาคม พ.ต.2526 ได้รับอนุมัติให้เป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ โดยมี นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย นักวิขาการเกษตร 7 เป็นหัวหน้าสถานี

ปี พ.ศ.2527 ได้รับการสนับสนุนเงินงประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารทำการและอาคารฝึกอบรม จาก นายจรัส พัวช่วย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์

ปี พ.ศ.2527  วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2527 ทำพิธีเปิดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการโดยมีดร.เถลิง  ธำรงนาวาสวัสดิ์ พลโทพิจิตร กุลละวณิชย์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๑  ดร.ยุกติ สาริกะภูติ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร นายบรรเจิด คุ้นวงศ์ ไรบีเอ็น.

ปี พ.ศ.2528  วันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมแปลงทดลองของสถานี ฯ นายไชยวัฒน์ วัฒนไชยได้ขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำซึ่งปัจจุบันอยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาค้อ และขอพระราขทานอ่างเก็บน้ำรัตนัยที่หมู่บ้านรัตนัย

ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต 2 และในปีพ.ศ.2549     ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  และในปี 2559 ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ภายใต้สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรจนถึงปัจจุบัน