19 เมษายน 2024

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ

หน้าที่และภารกิจของศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

1.วางแผน ควบคุม ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

2.ผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพไว้บริการประชาชนที่ต้องการพันธุ์ดี มีการติดตามดูแลและให้คำแนะนำเทคนิคต่างในการปลูกพืช

3.เป็นศูนย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

4.ดำเนินการฝึกอบรม ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

5.รายงานผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ

6.ประสานงาน และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบรหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์