24 กรกฎาคม 2024

บุคลากร

ข้าราชการ

นายกฤชพร ศรีสังข์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
นางวิลาวรรณ ไชยบุตร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวเมรินทร์ บุญอินทร์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวทองสุข ทาชุมภู
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวมนัสภร ฉิ่งวังตะกอ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวรวีวรรณ จันทร์แหนบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเก่งกาจ สมใจ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

นายวิทยา ทองรินทร์
นักวิทยาศาสตร์
นายทองเพชร สารมะโน
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร วรรณกิจ
นายน้อง เพชรประทุม
นักวิชาการเกษตร
นายทินกร งามงอน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวรัตนาภรณ์ เมืองโคมพัส
นักวิชาการเกษตร
นางสาวชลธิชา แสนทำพล
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุรีย์ฉาย แสงแก้ว
นักวิชาการเกษตร
นางกาญจนา มาชม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐชัย วานิช
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายกิตติพงษ์ เมืองโคมพัส
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวฐิติมา โครตสีกุล
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายไฉน บัวระภา
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาววจี โพธิ์ศรีทอง
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางปัณณธร คำป้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอุษา ศรีสมพร
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวจุไรรัตน์ เปลวเพชร
พนักงานประจำสำนักงาน