28 มีนาคม 2023

บุคลากร

ข้าราชการ

นายกฤชพร ศรีสังข์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
นางธัญพร งามงอน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวทองสุข ทาชุมภู
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาววณิชญา ฉิมนาค
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายเก่งกาจ สมใจ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาวนงค์รักษ์ จันสีลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

นายวิทยา ทองรินทร์
นักวิทยาศาสตร์
นายทองเพชร สารมะโน
นักวิชาการเกษตร
นายพงศ์ธร วรรณกิจ
นายน้อง เพชรประทุม
นักวิชาการเกษตร
นายทินกร งามงอน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวรัตนาภรณ์ เมืองโคมพัส
นักวิชาการเกษตร
นางสาวศศินภา รัตนยอดกฤษ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวชลธิชา แสนทำพล
นักวิชาการเกษตร
นางกาญจนา มาชม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพูนทรัพย์ วงษ์ภักดี
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางชลลดา วงศ์หล่มแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายไฉน บัวระภา
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาววจี โพธิ์ศรีทอง
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางปัณณธร คำป้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอุษา ศรีสมพร
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวจุไรรัตน์ เปลวเพชร
พนักงานประจำสำนักงาน