รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น และระดับดี คือ (1) สาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการบริการตรวจไส้เดือนฝอยในพืชนำเข้าส่งออกด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง” ของ สทช. (2) สาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงานเรื่อง “การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน” ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี สวร. ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผ่าน Appication Zoom ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยได้ส่งมอบโล่รางวัล ให้หน่วยงานรับรางวัลผ่านระบบออนไลน์