รับฟังคำชี้แจงแบบฟอร์มการตรวจติดตามดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

วันที่ 17 มีนาคม 2565
นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงแบบฟอร์มการตรวจติดตามดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting
ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้ต้อนรับ ผศ.ดร. นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการฯ ณ ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร