ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับการสำรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับการสำรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบงานบริการตามคู่มือประชาชน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานรับสมัครบุคคล และงานบริการอื่นๆ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting