ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น.

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการและแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน