การประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ดร. สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน