ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ผ่านการตรวจรับรองแหล่งผลิคพืช (GAP)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดเก็บข้อมูลอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ผ่านการตรวจรับรองแหล่งผลิคพืช (GAP)