การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้และคัดเลือกองค์ความรู้ ร่างแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร