รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง : Design Thinking”

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง : Design Thinking”
วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง : Design Thinking” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรของหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร จำนวน 60 คน เพื่อให้มีการพัฒนาก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ อันจะส่งผลให้องค์การก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเครื่องมือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ที่ช่วยตอบโจทย์ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยเฉพาะหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คือการคิดเชิงออกแบบ หรือที่เรียกว่า Design Thinking ซึ่งเป็นการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีนวัตกรรม