กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นจัดเก็บข้อมูลประกอบอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับ กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กองแผนงานและวิชาการ ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย