กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ [DOA Big Cleaning Day]

11 สิงหาคม 2565
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ หรือ DOA Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร