ประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่26 ตุลาคม 2566 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตรและผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและแนวทางถ่ายทอดตัวชี้วัดกรมฯสู่ระดับหน่วยงาน ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังจำนวน 250 ราย