กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่2 เรื่องการจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจันท์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่2 เรื่องการจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดย นางสาวเบ็ญจวรรณ โพธิ์สุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนางสาวสาวิตรี ไมตรีจิตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 167 USER วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร และการจัดทำรายงานผลการประเมินการความคุมภายในของหน่วยงาน