พิธีเปิดการฝึกอบรมการแก้ปัญหาอย่างมีนวัตกรรมด้วยคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการแก้ปัญหาอย่างมีนวัตกรรมด้วยคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องแมคโนเลีย 1 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร