การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรร่วมกัน โดยในครั้งนี้มีจำนวน 2 องค์ความรู้ ได้แก่ เรื่อง การจัดการมันสำปะหลังในการการป้องกันโรคใบด่างแบบครบวงจร (ทั้งระบบ) และ เรื่องการจัดการมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกโดยมีนักวิจัย และที่ผู้สนใจเข้าร่วมทั้ง Onsite และ Online จำนวน 110 คน