อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร (การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร (การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน)

 

  วันที่ 25 เมษายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กรมวิชาการเกษตร (การบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นองค์การ 4.0 และประยุกต์เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมวิชาการเกษตร คณะอนุกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดระบบการควบคุมภายใน และผู้แทนกอง / สถาบัน /สำนัก ภายในกรมวิชาการเกษตร จำนวน 130 คนเข้าร่วมรับการฝึกอบรม ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ