สำนักที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 1)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 7262
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 272
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6412
E-mail