ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม ชั้น 5  กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5379
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 147
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6412
E-mail