ศูนย์ราชการสะดวก
ที่อยู่ 50 ตึกอารักขาข้าว  กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4652
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 125
หมายเลขโทรสาร
E-mail doa.ecc@doa.in.th