กองการเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 9551
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 154
หมายเลขโทรสาร 0 2579 9551
E-mail
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0579
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 149
หมายเลขโทรสาร 0 2579 0579
E-mail
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8512
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 152
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8512
E-mail
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8513
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 151, 156
หมายเลขโทรสาร 0 2579 8513
E-mail personal.sec@hotmail.com
กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4887
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 155
หมายเลขโทรสาร
E-mail tabiandoa@gmail.com
กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 157
หมายเลขโทรสาร
E-mail
กลุ่มพัฒนาบุคคล
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4764
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 148
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4764
E-mail hrddoa@hotmail.com
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5378
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 146
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5378
E-mail doa.rin25@gmail.com
กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น 4) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 25940 5379
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 147
หมายเลขโทรสาร 0 2579 0579
E-mail