กองคลัง
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5243, 0 2579 9589
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 102,100
หมายเลขโทรสาร 0 2579 5243
E-mail  
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น1) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5243
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 102
หมายเลขโทรสาร 0 2579 5243
E-mail
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น1) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5031
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 326, 327
หมายเลขโทรสาร 0 2579 5031
E-mail jo-doa@hotmail.com
กลุ่มการเงิน
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น1) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8552, 0 2579 0587
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 110, 122, 108
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6901
E-mail Finance@doa.in.th
กลุ่มงบประมาณ
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น1) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8527 ต่อ 101 – 115, 0 2940 5383 ต่อ 101 – 115
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 114
หมายเลขโทรสาร 0 2561 0726
E-mail budget_doa@hotmail.com
กลุ่มบัญชี
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6676, 0 2579 0578, 0 2579 9590
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 336
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6676
E-mail accdoa104@gmail.com
กลุ่มเงินนอกงบประมาณ
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น1) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 2336, 0 2940 6360, 0 2579 8528
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 115
หมายเลขโทรสาร 0 2579 2336
E-mail nonbudget58@gmail.com
กลุ่มตรวจจ่าย
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น1) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8526, 0 2579 5017
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 128, 349
หมายเลขโทรสาร 0 2940 7425
E-mail
กลุ่มพัสดุ
ที่อยู่ เลขที่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น1) กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 7302, 0 2940 6483, 0 2579 4859
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 107, 118
หมายเลขโทรสาร 0 2579 7525
E-mail