กองแผนงานและวิชาการ
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5479
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 132, 134, 135
หมายเลขโทรสาร 0 2579 5246
E-mail
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5480-1
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 132, 134, 135
หมายเลขโทรสาร 0 2579 5246
E-mail
กลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5410
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 133
หมายเลขโทรสาร 0 2579 4131
E-mail budpatd@gmail.com
กลุ่มระบบวิจัย
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4671
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 137
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4674
E-mail planningdoa@doa.in.th
กลุ่มติดตามและประเมินผล
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 6535
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 195
หมายเลขโทรสาร 0 2940 7399
E-mail doa.ktp@gmail.com
กลุ่มเกษตรต่างประเทศ
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4669
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 103 , 243
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6342
E-mail inter@doa.in.th
กลุ่มวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1306
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 180
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6342
E-mail apr.doa@gmail.com
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร
ที่อยู่ 50 ตึกกสิกรรม (ชั้น3) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 6513
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 145
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6912
E-mail statdoa@hotmail.com