ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 3)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6872
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 8  ต่อ 116, 256
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6874
E-mail itc@doa.in.th
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 3)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6872 ต่อ 111 – 116
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8  ต่อ 116, 256
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6874
E-mail  
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร (กสก.)
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 1)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6408 , 0 2940 6872 ต่อ 141, 143
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6874
E-mail  
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (กคค.)
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 3)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6408, 0 2940 7089, 0 2940 6583, 0 2940 6872 ต่อ 122,125
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 245, 246, 330
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6874
E-mail  
กลุ่มสถิติการเกษตร (กสต.)
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 1)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6872 ต่อ 142
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6874
E-mail  
กลุ่มสำรวจข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร (กสร.)
ที่อยู่ 50 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ชั้น 3)
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5416, 0 2940 6872 ต่อ 131
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0-2940-6874
E-mail  
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่ อาคารศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6872, 0 2561 4057
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8  ต่อ 119
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4057
E-mail  
ห้องควบคุมระบบแม่ข่าย 2
ที่อยู่ อาคารศูนย์รวบรวมเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการส่งออก
กรมวิชาการเกษตร  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6872
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 8 ต่อ 350, 351
หมายเลขโทรสาร 0 2940 6874
E-mail