สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
ที่อยู่ 50 ตึกโภชากร กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4127
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 207
หมายเลขโทรสาร 0 2579 0548
E-mail  
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ 50 ตึกโภชากร กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4744
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 307
หมายเลขโทรสาร 0 2579 3162
 (เบอร์กลางกรมฯ) งานการเงิน – งานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6346
กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช
ที่อยู่ 50 ตึกโภชากร กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0918, 0 2579 0919, 0 2940 5687
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 252
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5687
E-mail  
กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
ที่อยู่ 50 อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินทร กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5628
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 244
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5628
E-mail
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช
ที่อยู่ 50 ตึกโภชากร (ชั้น 2) กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4665
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151-7 ต่อ 215
หมายเลขโทรสาร 0 2579 7214
E-mail