สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5581, 0 2579 2153 ต่อ 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117,
118,119,123
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 185
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5791
E-mail
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5581, 0 2579 2153 ต่อ 101, 102
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 185
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5791
E-mail  
กลุ่มบริหารโครงการวิจัย
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0226, 0 2579 2153 ต่อ 103
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5791
E-mail  
กลุ่มซ่อมบำรุงรักษา
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 5570
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5791
E-mail  
กลุ่มพัฒนาพื้นที่เกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 8518, 0 2579 8519
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5791
E-mail  
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5583, 0 2579 2153 ต่อ 113, 115
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5791
E-mail  
กลุ่มสร้างและผลิต
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5582, 0 2579 2153 ต่อ 117,118,119
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2940 5582
E-mail  
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
ที่อยู่ หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2529 0663 – 4
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2529 0663 – 4
E-mail  
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
ที่อยู่ เลขที่ 325 หมู่ 3 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  20230
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4119
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5311 4119
E-mail
ศูนย์วิจัยเกษตรรวิศวกรรมขอนแก่น
ที่อยู่ เลขที่ 320 หมู่ 12  ตำบลบ้านทุ่ม  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4325 5043
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 4325 5043
E-mail
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 27 หมู่ 1  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  22000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3960 9652
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 3960 9652
E-mail