สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ที่อยู่ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 3930
 (เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 – 7 ต่อ 198
หมายเลขโทรสาร 0 2579 0604
E-mail fcri@doa.in.th
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่และด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
ที่อยู่ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 3930 ต่อ 505, 506
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 3463
E-mail expert.fcri@gmail.com
กลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 3930 ต่อ 224, 219, 217, 218, 221, 222, 113
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 0604
E-mail turakarn-fcri@hotmail.com
กลุ่มวิชาการ
ที่อยู่ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 3930 ต่อ 109, 110, 504, 114, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 214, 215
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 0604
E-mail fcri2562@gmail.com
กลุ่มบริหารโครงการวิจัย
ที่อยู่ เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 3930 ต่อ 111, 112
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 0604
E-mail plan_fcri@hotmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ที่อยู่ 80 หมู่ 12 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 8863, 0 5349 8536 – 7
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5349 8863, 0 5349 8536 – 7
E-mail cmfcrc2004@hotmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ที่อยู่ 180 หมู่ 27 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 3506, 0 4320 3508
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 4320 3505
E-mail kkfcrc2012@gmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ที่อยู่ 146 หมู่ 1 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5624 1019
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5624 1498
E-mail nsfcrc@doa.in.th
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ที่อยู่ 264 หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4521 0397
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 4521 0397
E-mail ubonfcrc@gmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ที่อยู่ 159 หมู่ 10 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3552 8255, 08 9961 9586
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 3552 8256
E-mail sfcrc_5@hotmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ที่อยู่ 320 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 1515, 09 4335 1027
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 3868 1514
E-mail ryfcrc9989@gmail.com
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
ที่อยู่ 128 หมู่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7420 5980, 0 7420 5981
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7425 0980
E-mail fsongkhia@doa.in.th
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ที่อยู่ 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5640 5080 – 1
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5640 5083
E-mail chainat.fcrc@doa.in.th  chainatcrops@hotmail.com
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
ที่อยู่ 68 หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7581 8143
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7581 8144
E-mail krabi_oilpalm@hotmail.com
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 126 หมู่ 4 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7725 9144 – 6, 0 7725 9040
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7725 9450
E-mail suratoilpalm@hotmail.com