สถาบันวิจัยพืชสวน
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail hort@doa.in.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ133, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail wan_394@yahoo.com
งานสารบรรณ
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 102, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail hort@doa.in.th
งานอัตรากำลัง
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 101, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail jintana.wongpun@gmail.com , hort@doa.in.th
งานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 105, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583 , 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail hort@doa.in.th
งานพัสดุ
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 104, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail hort@doa.in.th
งานอาคาร
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 103, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail hort@doa.in.th
กลุ่มบริหารโครงการวิจัย
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 107, 0 2561 4668
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail hrt_54@hotmail.com
กลุ่มศูนย์สารสนเทศ
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 139, 0 2940 5484 –  , 0 2579 0583 , 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail kpalakorn@hotmail.com
กลุ่มวิชาการ
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 124, 126, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583 , 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail rhort2515@gmail.com
งานพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 109, 119, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail herbhort.doa@gmail.com
งานพืชอุตสาหกรรม
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484  ต่อ 117, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail industrialerop@gmail.com
งานไม้ผล
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 134, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail t.chutinan@gmail.com
งานพืชผัก
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 137, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail vegdoa@gmail.com
งานไม้ดอกไม้ประดับ
ที่อยู่ เลขที่ 50 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5484 ต่อ 142, 0 2940 5484 – 5, 0 2579 0583, 0 2561 4666
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4667
E-mail ORNAMENTAL.doa@gmail.com
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ที่อยู่ 72 หมู่ 2 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 97000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5317 0101 – 2
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5317 0103
E-mail chorti@doa.in.th
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ที่อยู่ 313 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4133 – 6
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5311 4072
E-mail royala@doa.tn.th
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ที่อยู่ 239 หมู่ 4 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5567 9085
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5567 9085
E-mail tachai51@gmail.com
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ที่อยู่ 85 หมู่6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4203 9891
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 4203 9892
E-mail toel-horticulture@hotmail.com
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ที่อยู่ เลขที่51ตำบลสะเดาพง  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5602 9982, 08 9272 0061
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5602 9982
E-mail khaokho_2015@hotmail.com
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ที่อยู่ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4581 4581
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 4581 4561
E-mail Sisakethort@yahoo.com
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ที่อยู่ 63 หมู่6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3943 4076 , 0 3943 4097 , 0 3939 7030
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 3939 7146 , 0 3943 4096
E-mail chrc@ksc.th.com
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ที่อยู่ 70 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7755 6073
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7755 6026
E-mail chump1@doa.in.th
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
ที่อยู่ 179 ถนนตรัวภูมิ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7525 1317
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7525 1317
E-mail pc_kantang@hotmail.com
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
ที่อยู่ เลขที่2 หมู่7 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7320 6121
 (เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7320 6118
E-mail thantoard@hotmail.com