วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการเพื่อการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภค” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร