สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
ที่อยู่ 9/116  ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7444 5905-6
หมายเลขโทรสาร 0 7444 5907
E-mail oard8@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ที่อยู่ 187 หมู่ 5 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7529 0745, 0 7529 0910
หมายเลขโทรสาร 0 7529 0614
E-mail trang.oard8@gmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
ที่อยู่ 100  หมู่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 94180
หมายเลขโทรศัพท์ 09 3650 4400
หมายเลขโทรสาร
E-mail Pattani@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
ที่อยู่ 54 หมู่ 2 ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 96150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7357 1190
หมายเลขโทรสาร 0 7357 2504
E-mail rsrndc@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
ที่อยู่ 9  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7458 6725-30
หมายเลขโทรสาร 0 7458 6731
E-mail songkhla.doa@gmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ที่อยู่ 252 หมู่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7484 0130
หมายเลขโทรสาร 0 7484 0130
E-mail Patthalung@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
ที่อยู่ 114 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7327 4451
หมายเลขโทรสาร 0 7327 4454
E-mail yalahort@yahoo.com.yalahort@hotmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
ที่อยู่  หมู่ 1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7365 1397
หมายเลขโทรสาร 0 7465 1160
E-mail ntvrnd@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
ที่อยู่ 333 หมู่ 2 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7474 0651
หมายเลขโทรสาร 0 7474 0651
E-mail satun@doa.in.th