วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธิดากุญ แสนอุดม เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman shop @ Bang Khen สินค้าดี มีคุณภาพ จากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ “ประมงธงเขียว” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กรมประมง 

และในเวลา 13.30 น. ร่วมในงานแถลงข่าว “งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ” เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมข้าว