วันที่ 24 พ.ค. 2565 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม เลขานุการกรมวิชาการเกษตร เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคซื้อรถเข็นวิลแชร์ จำนวน 5 คัน คันละ 6,000 บาท พร้อมด้วยเงินสมทบอีก 1,099 บาท ในนามกรมวิชาการเกษตรให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดอุทัยธานี “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” รวมยอดเงินทั้งสิ้น 31,099 บาท