วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาเกษตร เป็นประธานการ ประชุมคณะทำงานด้านพิธีการ การแสดง ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเสริมและการนำเข้าและส่งออกสิ่งแสดง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ในโอกาสนี้ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานย่อยสองคณะ คือ คณะทำงานย่อยด้านพิธีการ วัฒนธรรม การแสดงและกิจกรรมเสริม และคณะทำงานย่อยด้านการนำเข้าส่งออกสิ่งแสดง เพื่อเป็นคณะทำงานในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569