วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ในโอกาสนี้ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565 และรายงานผลการสำรวจข้อมูลความผูกพันของข้าราชการผลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งพิจารณาแผนปฏิบัติการและร่างปฏิทินการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรกรมฯ ประจำปี 2566