วันที่ 30 มกราคม 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 โอกาสนี้ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์